Bulunan Sonuçlar

Arama Kriteri

 

ABA(UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ)
 

ABA(Uygulamalı Davranış Analizi) bireyin sosyal olarak önemli davranışlarını anlamlı derecede geliştirerek, bireyin toplumdaki yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan girişimlerin sistemli olarak uygulanması yöntemidir. ABAetkili bir eğitimi sağlayabilmek için motivasyonu ve öğrenmenin bilimsel prensiplerini kullanır. Tamamen bireye ve davranışlarına uygun olarak kişiselleştirilmiş bir yaklaşımdır. Öğrenme teorisinin prensiplerini kapsar. ABA’nın temelini, bireyin toplumda kabul edilebilirliği için gerekli davranışlarının arttırımı,öğrenilen davranışın genelleştirilmesi ve istenmeyen davranışların azaltılması ve dahası ortadan kaldırılması oluşturur. ABA uygulamacıları sosyal olarak anlamlı davranışların geliştirilmesinden sorumludur. Bu sosyal davranışlar ise; iletişim, sosyal ve akademik yetenekler, okuma yazma, kaba ve ince motor gibi yaşama uyumlu yetenekler, tuvalet, giyinme, yeme-içme, özbakım becerileri ve mesleki yetenekler gibi hayati becerilerdir.

ABA yelpazesinin içinde farklı birçok öğretme tekniği vardır.

Bunlar:

DTT (Discrete Trail Traning /Ayrık Deneme Eğitimi)

VB (Verbal Behavior) / Sözel Davranış

NET (Natural Environment Teaching) / Doğal Ortamda Öğretim

FBA (Functional Behavioral Analysis) / İşlevsel Davranış Analizi
 

Ne Kadar Sıklıkla Uygulanmalıdır? Bu sorunun tek bir cevabı yoktur. ABA bireyselleştirilmiş bir yöntem olduğu için sıklığı da bireye uygun olarak belirlenmelidir. Ancak önceki yapılan çalışmalar ışığında, haftada en az 20-25 saat uygulanması gerktiğini söyleyebiliriz. Loovas’ın önceki çalışmalarında, çocukların yarısından çoğunda istenilen davranışa, haftada 40 saat ve üstünde girişim uygulandığında ulaşılabildiği gözlenmiştir. Bu sayıyla ilgili uzmanların üzerinde tam görüş birliğine vardığı tek bir çalışma yoktur. Ancak Bu demek değldir ki çocuk bütün gün bilgi kartına bakacak yada her uyanık olduğu saatte sırada oturacak. Bunun anlamı, ailenin ABA prensiplerini ve günlük aktiviteler içinde nasıl uygulayabileceğini öğrenmesi gerektiğidir. ABA Terapisinde: Programın başında tanısal değerlendirme ve sonrasında belirli zaman aralıklarıyla durumsal değerlendirme için standart testler uygulanır. Değerlendirmeler ışığında bireyin ihtiyacı tespit edilerek bireysellştirilmiş bir program oluşturulur. Her seans içinde veriler tutularak beceri kazanımı analiz edilir. Aile ile bu veriler periodik olarak değerlendirilir. Gerektiğinde aileye uygulamalar öğretilir.